Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN

 

Welkom bij Steel & Barnett!

Steel & Barnett is eigendom van en wordt beheerd door UNILIV BV.

Dit zijn de voorwaarden voor:

https://www.steelandbarnett.com

 

(Hierbij "Steel & Barnett").

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de website en diensten die worden aangeboden door Steel & Barnett. Dit omvat zowel de mobiele en tabletversies als elke andere versie van Steel & Barnett die toegankelijk is via desktop, mobiel, tablet, sociale media of andere apparaten.

Het gebruik van de website en de aankoop van de producten (hierna "Producten" genoemd) van een dergelijke website, betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet (hierna te noemen "Voorwaarden").

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U MATERIALEN, INFORMATIE OF PRODUCTEN KRIJGT, GEBRUIKT OF VERKRIJGT.

 

 1. IN AANMERKING KOMENDE

U mag de website alleen gebruiken en de producten kopen in overeenstemming met deze voorwaarden en alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Het gebruik van deze website voor kinderen onder de 13 jaar is verboden en oudere kinderen moeten onder toezicht staan en gepaste begeleiding krijgen bij het gebruik van onze diensten. Het is de verantwoordelijkheid van ouders en wettelijke voogden om te bepalen of de inhoud en producten geschikt zijn voor hun kind. 

Door de website te gebruiken en de producten te kopen, verklaart en garandeert u dat u het volledige recht, de macht en de autoriteit hebt om deze voorwaarden aan te gaan en om al uw verplichtingen hieronder volledig na te komen. U verklaart en garandeert verder dat u niet onder een wettelijke handicap of contractuele beperking valt waardoor u deze voorwaarden niet kunt aangaan.

Door Steel & Barnett uw e-mailadres te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen over inhoud en producten die beschikbaar zijn op de website. We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u andere berichten te sturen, zoals speciale aanbiedingen en acties voor onze producten. U kunt ervoor kiezen om geen e-mails meer te ontvangen door uw opnameverzoek in te dienen via onze contactgegevens of door u af te melden voor e-mails met de "opt-out" -optie. De opt-out-optie kan ervoor zorgen dat u geen e-mails ontvangt over updates, serviceverbeteringen of speciale aanbiedingen voor onze producten.

 

 1. WINKELEN OP DE WEBSITE

Wanneer u een product bestelt, biedt u aan om het product te kopen voor de prijs die op het moment van aankoop wordt geadverteerd en aangegeven op de website. Controleer de varianten, maten en kenmerken van de producten correct voordat u bestelt.

Wanneer een gebruiker van de website een product koopt, zal Steel & Barnett die gebruiker een e-mail sturen die bedoeld is om de aankoop en betaling te bevestigen. Deze e-mailbevestiging zal automatisch plaatsvinden, zodat de gebruiker een bevestiging heeft van zijn aankoop- en bestelgegevens.

Als het product niet beschikbaar is, wordt de gebruiker per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht van de website.

Steel & Barnett kan elke verkoop annuleren en geen producten leveren als dit redelijk is en kan de beschikbaarheid van producten op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen of stopzetten. Als een bestelling wordt geannuleerd, wordt elke betaling voor de producten volledig terugbetaald. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Alle nieuwe bestellingen worden afzonderlijk in overweging genomen en elk wordt afzonderlijk behandeld.

Als u onze producten via uw winkel of bedrijf wilt verkopen, klikt u op de volgende link:

https://buyer.uphance.com/steelandbarnett

 

 1. PRIJZEN

Steel & Barnett behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten te bepalen. Steel & Barnett zal redelijke inspanningen leveren om de prijsinformatie die op de website wordt gepubliceerd up-to-date te houden. We raden u aan om onze website regelmatig te bezoeken voor actuele prijsinformatie.

Zal altijd proberen ervoor te zorgen dat de prijzen op de website kloppen. Sommige fouten in termen van prijs kunnen echter van tijd tot tijd voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot menselijke fouten, mechanische fouten en dergelijke. Mocht er een prijsfout worden ontdekt, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. De optie om de bestelling te herbevestigen wordt aan de gebruiker gegeven tegen de juiste prijs. De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om de bestelling te annuleren als de gebruiker niet tevreden is met de juiste prijs die op de genoemde productbestelling is vermeld.

 

 1. BETALINGEN

De producten worden betaald via bankoverschrijving en "Shopify Payments" (betalingsplatform beschikbaar op de website). De klant moet de prijs van de producten betalen zoals bepaald in de bestelling voordat de producten worden verzonden en geleverd aan de klant. De betaling wordt afgeschreven van uw creditcard, betaalpas of bankrekening (in het geval van bankoverschrijving) onmiddellijk nadat u het / de product (en) heeft besteld die u heeft gekocht. Bij het verwerken van een transactie geven we een elektronisch transactiebewijs af dat naar het door u opgegeven e-mailadres wordt verzonden. 

Uw betalingsinformatie zal worden behandeld en beschermd met totale veiligheid en met het exclusieve doel om de aankoop van de producten te verwerken. Steel & Barnett behoudt zich het recht voor om elk op de markt beschikbaar betalingsplatform te contracteren dat uw gegevens uitsluitend behandelt voor het verwerken van de aankoop van de producten.

 

 1. PRODUCTBESCHRIJVINGEN

Steel & Barnett probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Steel & Barnett garandeert echter niet dat productbeschrijvingen, productprijzen of andere inhoud van deze website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Productbeschrijvingen en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van de kleurresolutie van het apparaatscherm van de gebruiker.

 

 1. BEKENDMAKING

Door toegang te krijgen tot de website en de inhoud die op de website beschikbaar is, aanvaardt u persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van het gebruik van de beschikbare informatie over de inhoud. U gaat ermee akkoord dat Steel & Barnett de resultaten van ondernomen acties niet heeft gegarandeerd, al dan niet geadviseerd door deze website of de inhoud. Steel & Barnett biedt bronnen en inhoud uitsluitend voor informatieve doeleinden. U erkent echter dat uw uiteindelijke succes of mislukking het resultaat zal zijn van uw eigen inspanningen, uw specifieke situatie en een aantal andere omstandigheden waarover Steel & Barnett geen controle heeft.

 

 1. AUTEURSRECHTEN

Alle materialen op Steel & Barnett, inclusief maar niet beperkt tot namen, logo's, handelsmerken, afbeeldingen, tekst, kolommen, grafische afbeeldingen, video's, foto's, illustraties, illustraties, software en andere elementen zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en / of ander intellectueel eigendom rechten die eigendom zijn van en beheerd worden door Steel & Barnett of door derden die hun materiaal in licentie hebben gegeven of anderszins hebben verstrekt aan de website. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle materialen op Steel & Barnett alleen beschikbaar worden gesteld voor beperkt, niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Behalve zoals specifiek hierin bepaald. Geen enkel materiaal mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, verkocht, gedownload, gepost, verzonden of gedistribueerd op enigerlei wijze, of anderszins gebruikt voor enig doel, door een persoon of entiteit, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Steel & Barnett. U mag het materiaal niet toevoegen, verwijderen, vervormen of anderszins wijzigen. Elke ongeoorloofde poging om enig materiaal te wijzigen, om veiligheidskenmerken te omzeilen of te omzeilen, of om Steel & Barnett of enig deel van het materiaal te gebruiken voor enig ander doel dan de beoogde doeleinden, is ten strengste verboden. Kopieer alstublieft geen inhoud en geef deze door als uw eigen inhoud, aangezien er inbreuk op het auteursrecht zal plaatsvinden.

 

 1. COPYRIGHT KLACHTEN

Steel & Barnett respecteert het intellectuele eigendom van anderen en verwacht hetzelfde van gebruikers. Als u te goeder trouw van mening bent dat materiaal dat op of in verband met de "Steel & Barnett" -website wordt aangeboden, inbreuk maakt op uw auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, stuur dan de volgende informatie naar: 

 1. Identificatie van het intellectuele eigendomsrecht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt. Alle relevante registratienummers, of een verklaring omtrent de eigendom van het werk, dienen te worden bijgevoegd.
 1. Een verklaring die specifiek de locatie van het inbreukmakende materiaal identificeert, met voldoende details dat Steel & Barnett het kan vinden op de "Steel & Barnett" -website. Let op: het is niet voldoende om alleen een URL op het hoogste niveau op te geven.
 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 1. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het vermeend inbreukmakende materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van de rechten, of diens vertegenwoordigers, of door de wet.
 1. Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
 1. Een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

 

 1. STAAL & BARNETT VERANTWOORDELIJKHEDEN

Vanwege de aard van internet levert en onderhoudt Steel & Barnett de website op een "as is", "as available" basis en belooft niet dat gebruik van de website zal ononderbroken of geheel foutloos zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk jegens u als we onze internetservices niet kunnen leveren om een reden die buiten onze macht ligt.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van en niet door ons worden onderhouden. Deze links worden alleen voor uw gemak aangeboden en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites.

Behalve zoals hierboven bepaald, kunnen we geen andere garanties, voorwaarden of andere voorwaarden geven, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, en al deze voorwaarden worden hierbij uitgesloten voor zover maximaal toegestaan door de wet.

U bent verantwoordelijk voor elke schending van deze voorwaarden door u en als u deze gebruikt de website in strijd met deze voorwaarden bent u aansprakelijk en vergoedt u Steel & Barnett voor alle verlies of schade die als gevolg hiervan wordt veroorzaakt.

De bovenstaande voorwaarden beperken geen enkele rechten die u als consument heeft en die onder de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten, noch zullen zij de aansprakelijkheid van Steel & Barnett voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid of enige frauduleuze vertegenwoordiging uitsluiten of beperken.

Steel & Barnett is in geen enkel bedrag aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst als een dergelijke tekortkoming wordt veroorzaakt door het optreden van een onvoorziene gebeurtenis buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot internetstoringen, communicatiestoringen, brand, overstroming, oorlog of daad van God.

Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument die voor u beschikbaar zijn.

Behoudens zoals hierboven vermeld, sluit Steel & Barnett, voor zover maximaal toegestaan door de wet, aansprakelijkheid uit voor enig verlies of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige directe, indirecte of gevolgschade, ongeacht of dit voortkomt uit een probleem dat u aan u meldt. Steel & Barnett en Steel & Barnett zijn niet aansprakelijk om enig geld te betalen als compensatie, inclusief maar niet beperkt tot alle aansprakelijkheid met betrekking tot:

 • Eventuele onjuiste of onnauwkeurige informatie over Steel & Barnett
 • De inbreuk door een persoon op enige intellectuele eigendomsrechten van een derde partij veroorzaakt door hun gebruik van de websiteof enig product dat is gekocht via de 
 • Elk verlies of elke schade als gevolg van uw gebruik of het onvermogen om de website te gebruiken of als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens in omstandigheden die buiten onze controle liggen.
 • Elk verlies van winst, verspilde uitgaven, beschadiging of vernietiging van gegevens of elk ander verlies dat niet direct het gevolg is van iets dat we verkeerd hebben gedaan.
 • Elke hoeveelheid of soort verlies of schade als gevolg van virussen of andere kwaadaardige software die de computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen van een gebruiker kan infecteren, veroorzaakt door personen die toegang hebben tot of gebruik maken van inhoud van de website, of van transmissies via e-mails of bijlagen die zijn ontvangen van Steel & Barnett.
 • Alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die zonder deze kennisgeving van kracht zouden zijn.

 

 1. VERBODEN ACTIVITEITEN

De inhoud en informatie die beschikbaar zijn op de website (inclusief, maar niet beperkt tot, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, video, kaarten, pictogrammen of ander materiaal), evenals de infrastructuur die wordt gebruikt om dergelijke inhoud en informatie, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Steel & Barnett door derden. Voor alle andere inhoud dan uw inhoud stemt u ermee in om geen informatie of diensten die zijn verkregen van of via de website te wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, er afgeleide werken van te maken, over te dragen, of te verkopen of door te verkopen. website. Bovendien gaat u ermee akkoord dit niet te doen:

 1. De diensten of inhoud gebruiken voor commerciële doeleinden, anders dan die commerciële doeleinden die expliciet zijn toegestaan onder deze overeenkomst en zoals geleverd door Steel & Barnett;
 2. Toegang tot, bewaken, reproduceren, distribueren, verzenden, verspreiden, weergeven, verkopen, licentiëren, kopiëren of anderszins exploiteren van enige inhoud van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of een handmatig proces voor welke doel dat niet in overeenstemming is met deze overeenkomst of zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • Elke actie ondernemen die, naar eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen;
 1. Deep-link naar een deel van de website voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 2. Poging om software die door Steel & Barnett in verband met de site wordt gebruikt, te wijzigen, vertalen, aanpassen, bewerken, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren;
 3. Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de site of functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken;

 

 1. WEBSITES VAN DERDEN

Door uw gebruik van de "Steel & Barnett" -website en -diensten kunt u links naar sites van derden tegenkomen of kunt u communiceren met sites van derden. Dergelijke derden kunnen een vergoeding vragen voor het gebruik van bepaalde inhoud of diensten die op of via hun websites worden aangeboden. Daarom moet u al het onderzoek doen dat u nodig of passend acht voordat u doorgaat met een transactie met een derde partij om te bepalen of er kosten in rekening worden gebracht. Waar "Steel & Barnett" details verstrekt over vergoedingen of kosten voor dergelijke inhoud of diensten van derden, wordt dergelijke informatie alleen verstrekt voor het gemak en voor informatiedoeleinden. Alle interacties met sites en apps van derden zijn op eigen risico. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Steel & Barnett op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke sites van derden.

 

 1. VRIJWARING

U stemt ermee in om Steel & Barnett en hun directeuren, werknemers en agenten te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims, rechtszaken, eisen, terugvorderingen, verliezen, schadevergoedingen, boetes, boetes of andere kosten of uitgaven van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, in rekening gebracht door derden als gevolg van:

 • Uw schending van deze Overeenkomst of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen.
 • Uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.
 • Product aankoop.

 

 1. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Steel & Barnett aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mislukte, gedeeltelijke of verminkte computeroverdrachten, voor computer-, telefoon-, kabel-, netwerk-, elektronische of internethardware- of softwarestoringen, storingen, verbindingen, beschikbaarheid, voor het handelen of nalaten van enige service. provider, internettoegang of -beschikbaarheid of voor verkeersopstoppingen of ongeoorloofd menselijk handelen, inclusief eventuele fouten of vergissingen.

 

 1. WIJZIGINGEN EN BEËINDIGING

We kunnen de website en deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u wijzigen. U bent verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van deze voorwaarden. Als u de website blijft gebruiken, betekent dit dat u alle wijzigingen in deze voorwaarden accepteert en alle wijzigingen vervangen alle eerdere versies van de voorwaarden. Tenzij hierin anders aangegeven, zijn alle wijzigingen in deze voorwaarden van toepassing op alle gebruikers. Bovendien kunnen we deze overeenkomst met u onder deze voorwaarden op elk moment beëindigen door u hiervan schriftelijk (inclusief per e-mail) of zonder enige waarschuwing op de hoogte te stellen.

 

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke informatie die u publiceert of anderszins verstrekt in verband met de aankoop van producten, zal worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. Raadpleeg ons privacybeleid.

 

 1. INTEGRATIE CLAUSULE

Deze overeenkomst vormt samen met het privacybeleid en alle andere juridische kennisgevingen die door Steel & Barnett zijn gepubliceerd, de volledige overeenkomst tussen u en Steel & Barnett met betrekking tot en regelt uw gebruik van de website.

 

 1. RUBRIEKEN

Koppen zijn alleen bedoeld ter referentie en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven op geen enkele manier de reikwijdte of omvang van een dergelijke sectie. Als we niet handelen met betrekking tot een inbreuk door u of anderen, betekent dit niet dat we afstand doen van ons recht om te handelen met betrekking tot volgende of soortgelijke inbreuken. Deze voorwaarden beschrijven de volledige afspraak en overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp daarin.

 

 1. GESCHILLEN

U gaat ermee akkoord dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de schending, beëindiging, toepassing, interpretatie of geldigheid van deze Voorwaarden of het gebruik van de website zal worden beslecht door middel van bindende arbitrage tussen u en Steel & Barnett, behalve dat elke partij het recht behoudt om een individuele vordering in te dienen bij de rechtbank en het recht heeft om een voorlopige of andere billijke voorziening te zoeken bij een bevoegde rechtbank.

 

 1. SLOTBEPALINGEN

Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van België en de Europese Unie. Gebruik van onze website is niet toegestaan in enig rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze Voorwaarden nakomt, inclusief, maar niet beperkt tot, deze paragraaf.

Onze uitvoering van deze voorwaarden is onderhevig aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze voorwaarden beperkt ons recht om te voldoen aan wetshandhavings- of andere overheids- of wettelijke verzoeken of vereisten met betrekking tot uw gebruik van onze website of informatie verstrekt aan of verzameld door ons met betrekking tot dergelijk gebruik.

Als enig deel van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zullen de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier worden beïnvloed of aangetast. Het feit dat wij op enig moment een bepaling van deze Voorwaarden niet of te laat naleven, doet geen afstand van ons recht om dezelfde of enige andere bepaling (en) hiervan in de toekomst af te dwingen.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

 

 1. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden of de producten, neem dan contact met ons op via onze contactpagina of via de volgende contactgegevens:

UNILIV BV (BTW: BE0659.917.130).

Donkstraat 110

9990 Maldegem

Belgie

info@steelandbarnett.com